สายโทรศัพท์ภายนอกอาคาร (FIG-8)

สายเคเบิ้ล โทรศัพท์ Phelps Dodge

สายโทรศัพท์ภายนอกอาคาร (FIG-8)