สายโทรศัพท์ภายนอกอาคาร (AP)

สายเคเบิ้ล โทรศัพท์ Phelps Dodge

สายโทรศัพท์ภายนอกอาคาร (AP)