สายโทรศัพท์ภายในอาคาร Station – Wire (TIEV)

สายเคเบิ้ล โทรศัพท์ PHELPS DODGE

สายโทรศัพท์ภายในอาคาร Station - Wire (TIEV)