สายโทรศัพท์ภายในอาคาร (TPEV)

สายเคเบิ้ล โทรศัพท์ Phelps Dodge

สายโทรศัพท์ภายในอาคาร (TPEV)