สายไฟฟ้า VAF

VAF : 300V 70oC PVC INSULATED AND SHEATHED FLAT TYPE.

NUMBER OF CORE : 2 cores
CONDUCTOR : Solid and stranded annealed copper, Size 0.5 mm2 up to 35 mm2
INSULATION : PVC
COLOR : Light Grey, Black
SHEATH : PVC
COLOR : White
CLASSIFICATION : Maximum conductor temperature 70oC. Circuit voltage not exceeding 300 volts.
TESTING VOLTAGE : 2,000 volts
REFERENCE : TIS 11-2531, Table 2

 

จำนวนแกน
No.of Core
พื้นที่หน้าตัดสายตัวนำ
Section Area (mm2)
จำนวนและขนาดตัวนำ
Number and dia.of wire
กระแสใช้งานสูงสุด
(Ampere)
ราคา (บาทต่อเมตร)
Price (Baht/Meter)
2 1.0 1/1.13 11 83000
2 1.5 1/1.38 15 1200.00
2 2.5 1/1.78 20 1935.00
2 4 1/2.25 27 2955.00
2 6 7/1.04 35 4770.00
2 10 7/1.35 49 7710.00
2 16 7/1.70 65 11950.00
2 25 7/2.14 88 -
2 35 19/1.53 109 -

ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า